mércores, 10 de febreiro de 2016

Probas de acceso aos ciclos de grao medio e grao superior 2016

Información xeral das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior - Convocatoria de 2016


Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016

As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.


Ningún comentario:

Publicar un comentario